Dernek Tüzüğü


HAVA KURTARMA VE YANGIN GÖREVLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN TEMEL HÜKÜMLERİ

MADDE  1 :  DERNEĞİN ADI :  Hava  Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği

MADDE  2 :  DERNEĞİN MERKEZİ : Çubuk / ANKARA

                                DERNEĞİN AMACI VE İLİŞKİN FAALİYETLERİ :

                        

 DERNEĞİN AMACI :

            DERNEĞİN AMACI :

MADDE  3 :

1. Dernekler Kanununun 3. Kısım 37. Maddesince belirtilen yasak faaliyetlerin hiçbirinde bulunamaz.

2. Kar gayesi gütmez ve politik bir amacı yoktur.

3. Üyeler arasında sosyal, manevi dayanışma ve birlik için çalışır.

4. Hava kurtarma ve yangın görevlilerinin mesleki ve diğer kültür seviyelerini yükseltmeye çalışır.

5. Türkiye’ de ve milletler arasındaki kuruluşlarda hava kurtarma ve yangınlarla ilgili özel veya resmi

otoritelerle ilişki kurup kurtarma ve yangın görevlerinin daha verimli ve faydalı çalışmalar

yapabilmelerini sağlar .

6. Derneğin çalışmalarını üyelerine duyurmak üzere zaman zaman yayım yapar ve mecmua, broşür

çıkarabilir.

             DERNEĞE İLİŞKİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE

BİÇİMLERİ :

MADDE  4  :  Dernek yukarıdaki madde de belirtilen amaca ulaşmak için geziler, bilimsel

çalışmalar, sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, bunlar için çalışmalar açabilir. Sonucu

uygulayabilir. Gayrimenkul edinebilir ve gereksinimden fazlasını satabilir.

MADDE  5  :                  Dernek kurucularının ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

Satılmış DURAN

Turan AYANLAR

Bahadır BAYHAN

Muharrem KARADAĞ

Aslan ŞEKERC

Mustafa ÇETİN

Meltem KARSLIOĞLU

             ÜYE OLMA ÇIKMA VE ÇIKARILMA :

             ÜYELİK :

MADDE  6  :   Derneğin iki türlü üyesi vardır . Bunlar Asil üye ve Fahri üye diye adlandırılır. Hiç

kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

        ASİL ÜYE :

MADDE 7 :  Sözlü veya yazılı biçimde dernek amacını bekirten ve belli bir aidat yükümlenen

medeni hakları kullanma ehliyetine haiz 18 yaşını bitirmiş ağır hapis cezası veya taksirli suçlar hariç

olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan ( yahut bu

suçların birinden ) kesin olarak hüküm giymemiş kişiler, yönetim kurulu kararı ile asil  üye

olabilirler. Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç 30  gün içinde karara bağlar. Asil

üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptirler.

                    FAHRİ ÜYE :

MADDE  8  :  Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan Genel kurul kararı ile bu ad altında

üyeliğe alınan kişilerdir.

                    ÜYELİKTEN ÇIKMA :

MADDE  9  :  Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

                    ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

MADDE 10  :  Derneğin tüzüğüne ve amaçlarına aykırı tutumları ve durumları görülen üyeler 

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu karara karşı Genel kurulda itirazda bulunulabilir.

Genel Kurul kararları kesindir.

                    ÇIKMA ÇIKARILMANIN SONUÇLARI :

MADDE 11  : Dernekten çıkan ve çıkarılan üyenin ( içinde bulunulan yıla ait borcunu ödemesi

zorunludur) Çıkan ve ya çıkarılan, dernek hakkında hiçbir hak ileri süremez.

                   DERNEĞİN ORGANLARININ TANIMI :

      GÖREV YETKİLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI :

MADDE 12  :   A –  GENEL KURUL

B –  YÖNETİM KURULU

C –  DENETLEME KURULU

      ZORUNLU OLMAYAN ORGANLAR :

MADDE 13  :  Yönetim Kurulu ile görev ve sorumluluğu paylaşan organlar ve yan kuruluşlar

oluşturulabilir. Bunların ad, nitelik, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanıp Genel

Kuruldan geçirilen bir yönetmelikle belirlenir.

      GENEL KURUL  :

      KURULUŞ ŞEKLİ  :

MADDE 14  :  Genel Kurul Derneğin en yüksek organıdır. Dernek üyelerinden aidat borcunu

ödemek suretiyle Genel Kurula katılmak hakkını kazananların dernek faaliyetlerini programını,

bütçesini ve kanunlarını kararlaştırmak üzere bir araya gelmesi yani toplanmasıdır. Genel Kurul

toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun talepleri ve ya dernek üyelerinin beşte

birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu tarafından Genel kurul bir ay içinde toplantıya

çağrılmazsa, Denetleme Kurulu ve ya toplantı isteğinde bulunulan üyelerden birinin müracaatı

üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu

toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

      OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTILAR .

MADDE 15  :  Genel Kurul iki yılda bir haziran ayında olağan olarak toplanır. Yönetim ve

Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1 / 5 nin isteği üzerine

olağanüstü toplantıda yapabilir. Olağanüstü toplantıda gündemdeki konular karara bağlanır.

      ÇAĞRI USULÜ :

MADDE 16  :  Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler an az 10 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri

ve gündemi gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve keyfiyet Mahalli Mülki Amirliğe

yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı en fazla bir defa ertelenebilir.

      TOPLANTIN YERİ :

MADDE 17  :  Genel kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunduğu yerden

başka bir yerde yapılamaz.

        TOPLANTININ YETER SAYISI :

MADDE 18  :  Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin

yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek kurulları üye

tam sayısının toplamının iki katından aşağı olamaz.

      TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

MADDE 19  :  Dernek Genel Kurul toplantıları ilanla belirtilen yer ve Mahalli Mülki Amirinin bildirilen

gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki

adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. 18. Madde de belirtilen yeter sayı sağlanmışsa

durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini engellemez. Fahri

üyelerin oy hakkı yoktur. Açılışa müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan yeteri kadar

başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı

tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar.  Seçimler kapalı oyla yapılır. Genel Kurulda

bulunanların oy çokluğu ile seçimlerin açık oyla yapılmasına da karar verebilirler. Toplantı sonunda

bütün tutanak ve belgeler saklanmak suretiyle yeni Yönetim Kuruluna verilir.

      TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR :

MADDE 20  : Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak

toplantıda yer alan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme

konulması zorunludur.

      GENEL KURULUN GOREV VE YETKILERI :

MADDE 21   : Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1. Dernek organlarının seçimi

2. Dernek tüzüğünün değişmesi

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen yada değiştirilerek kabulu

5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satışını alınmasını veya mevcut taşınmaz malların satılması

hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

6. Derneğin federasyona katılması ve ayrılması

7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak

katılması yahut ayrılması.

8. Derneğin feshi

9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin ifası

      YÖNETİM KURULU  .

MADDE 22  :  Derneğin yürütme organıdır. İki yılda bir üyeler arasında gizli oyla seçilen 5 asil 5

yedek üyeden oluşur.

GÖREVLERİ :

MADDE 23  :   Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

A )  Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

B     Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek

C ) Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak

kurula vermek.

D ) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde on gün içinde Mahallin en büyük

Mülki amirine bildirmek

E )   Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri

kullanmak.

GÖREV BÖLÜMÜ :

MADDE 24  :  Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan seçer. Yönetim Kurulu başkanı başkan

yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirtir. Başkan Yardımcılığı ve

sekreterlik görevleri aynı yönetim kurulu üyesinde birleşebilir.

         TOPLANMA ÇOĞUNLUĞU  .

MADDE 25 :   Yönetim Kurulu ayda bir kez dernek merkezinde önceden kararlaştırılan belirli gün

ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı üye tam sayısının yarıdan fazlasının hazır

olması ile başlayabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu

çoğunluk sağlamış olur.

      YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERE TAMAMLANMASI  :

MADDE 26 :  Yönetim kurulu üye tam sayısı boşalmaları sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden

sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya

Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek

üyelerinden birisinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk hakimi dernek üyeleri arasından

seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

      DENETLEME KURULU OLUŞUMU  :

MADDE 27  :  Derneğin denetleme organıdır. Her yıl üyeler arasından Genel kurulda gizli oyla

seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur.

      GÖREVLERİ  :

MADDE 28  :  Belli olmayan zamanlarda Yönetim Kurulunun işlemlerini , defterlerini, hesaplarını ve

faaliyetlerini denetler. Yönetim Kuruluna acil durumları, eleştirileri bir rapor halinde bildirir.

Gerekirse olağanüstü Genel Kurul isteminde bulunur. Normal bir çalışma devresi geçirmişse Genel

kurula yıllık denetim sonuçlarını bir rapor halinde sunar.

      ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ  :

MADDE 29  :  Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde Yönetim Kurulu başkanı

tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları asli ve yedek üyelerin ad soyad, meslekleri ve adresleri

dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük Mülki Amirine bildirilir.

      ŞUBELER  .

MADDE 30  :  Derneğin şubesi yoktur.

      YILLIK AİDAT  :

MADDE 31  :  Üyeler ayda 2 TL ,  yılda  24 TL’ yi geçmemek üzere aidat öderler. Genel Kurul aidat

tutarını yukarıdaki ölçüyü aşmamak üzere serbest bir akabileceği gibi gerekirse belirli bir

kademelerle ayırmak, bunlarının ödeme koşullarını ve zamanını belirtmek gibi prensip kararlarına

varabilirler.

      DİĞER GELİRLER  :

MADDE 32  :  Derneğin diğer gelir kaynakları :

A )  Üye giriş aidatı

B ) Dernekçe tertiplene balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları ve konferans gibi

faaliyetlerden sağlanan gelirler.

C )  Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri

D )  Dernek mal varlıklarından elde edilen gelirler

E )  Bağış ve yardımlar

F )  Derneğe hiçbir siyasi partiden veya onlara bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren meslek

teşekküllerinden herhangi bir suretle maddi yardım talep edemez. Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel

kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım almak için İç İşleri Bakanlığından izin alınır.

      DEFTERLER, KAYITLAR VE ALINDI BELGELERİ  .

MADDE 33  : Dernekte aşağıdaki, noterden tasdikli defterler kullanılır.

A ) Üye kayıt defteri;  Deneğe girenlerin açık kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat

taahhütleri bu deftere yazılır.

B ) Karar defteri ; Yönetim kurulunun kararı tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı

üyelerin imzasıyla tasdik olunur.

C ) Gelen ve Giden evrak defteri ; Gelen veya giden evraklar tarih ve sırasıyla bu deftere kayıt

olunur.

D ) Gelir Gider Defteri ; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında

verildikleri yer yer açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

E ) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri :Yapılacak çalışmaların bir yıllık gelir ve gider tahminler

geçen yılın bütçesinin kesin gelir ve giderleri her mali yıl sonunda derneğin alacakları borçları ve

varlığı usulüne göre bu deftere göre yazılır. Dernek gelirleri dip koçanlı dernek makbuzları ile ( sıra

numaralı ) alınır ve giderler ise sarf belgeleri ile gösterilir.

Dernek gelirleri alındı belgesiyle yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olan

sağlanamıyorsa en büyük Mülki Amirine onaylatılarak özel baskılı alındı belgesi kullanılır. Bu özel

belgeler , resmi belgeler sağlandığında bunlarla değiştirilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık

kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve ödenti toplayacak kişilerin dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar Mülki

amirine telkin ettirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 34 )  Derneğin iç denetimi, yukarda belirlenen amacın gerçekleştirilmesi ile ilişkin olarak

belirlenmiş organların yan kuruluşların ve görevlerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi eş

yürütümü bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın

güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlene çalışma planının ve bütçe ile

uygulanmaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi ve ayrıca dernek gelirlerinin

toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulması,

etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzeri gibi ilişkin konularda uzman elamanların raporlarına

dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm

konuların çözümü için genel kurul kararından geçmek süretiyle yönetmelikler ve genelgeler

yayınlamak biçimi ile sağlanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 35 )  Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce

değişiklik önerileri yazılı  bir biçimde üyelere bildirmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. Toplantının

başlayabilmesi için genel kurulun yapılmasında yeterli çoğunluk aranır. Tüzük değişikliği için karar

çoğunluğu toplantıda bulunan üye sayısının 2 / 3 oyudur.

            DERNEĞİN FESHİ

YASAL YOL  :

 

MADDE 36 ) Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar

verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az  üçte iki sinin

toplantıda bulunması şarttır.

Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için işbu tüzüğün 16. Maddesine göre

üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun feshin konusu

görüşülebilir. Feshin hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin  üçte iki  çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi en yakın Mülki Amirine yönetim kurulu tarafından beş gün içinde yazıyla bildirilir.

TASFİYE ŞEKLİ :

MADDE 37 )  Feshin kararı ilke birlikte derneğin para ve malları  LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFINA

bırakılır. Tasfiye ve intikal Hükümet Komiseri  ve Maliye temsilcisi gözetiminde yapılır.

SON HÜKÜMLER

YASAKLAR VE KANUN HÜKÜMLERİNE UYMA ;

MADDE 38 )  Dernek yöneticileri ve üyeleri 2908 sayılı dernekler yasasının Vl. Bölümünde sayılan

yasak faaliyetlerde bulunmamakta Dernek Merkezi  ve varsa şubelerinde silah bulundurma

yasağına uymakta izne bağlı faaliyetler konusunda ve bildiri yayınlamak kurallarına uymakta çok

hassas ve dikkatli davranır. Dernekler adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunların

karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

              TÜZÜKTE AÇIK

HAVA KURTARMA VE YANGIN GÖREVLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN TEMEL HÜKÜMLERİ

MADDE  1 :  DERNEĞİN ADI :  Hava  Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği

MADDE  2 :  DERNEĞİN MERKEZİ : Çubuk / ANKARA

 

DERNEĞİN AMACI VE İLİŞKİN FAALİYETLERİ :

                        

 DERNEĞİN AMACI :

            DERNEĞİN AMACI :

MADDE  3 :

1. Dernekler Kanununun 3. Kısım 37. Maddesince belirtilen yasak faaliyetlerin hiçbirinde bulunamaz.

2. Kar gayesi gütmez ve politik bir amacı yoktur.

3. Üyeler arasında sosyal, manevi dayanışma ve birlik için çalışır.

4. Hava kurtarma ve yangın görevlilerinin mesleki ve diğer kültür seviyelerini yükseltmeye çalışır.

5. Türkiye’ de ve milletler arasındaki kuruluşlarda hava kurtarma ve yangınlarla ilgili özel veya resmi

otoritelerle ilişki kurup kurtarma ve yangın görevlerinin daha verimli ve faydalı çalışmalar

yapabilmelerini sağlar .

6. Derneğin çalışmalarını üyelerine duyurmak üzere zaman zaman yayım yapar ve mecmua, broşür

çıkarabilir.

             DERNEĞE İLİŞKİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE

BİÇİMLERİ :

 

MADDE  4  :  Dernek yukarıdaki madde de belirtilen amaca ulaşmak için geziler, bilimsel

çalışmalar, sergiler düzenleyebilir, yayında bulunabilir, bunlar için çalışmalar açabilir. Sonucu

uygulayabilir. Gayrimenkul edinebilir ve gereksinimden fazlasını satabilir.

MADDE  5  :                  Dernek kurucularının ad ve soyadları aşağıda gösterilmiştir.

Satılmış DURAN

Turan AYANLAR

Bahadır BAYHAN

Muharrem KARADAĞ

Aslan ŞEKERC

Mustafa ÇETİN

Meltem KARSLIOĞLU

 

ÜYE OLMA ÇIKMA VE ÇIKARILMA :

ÜYELİK :

MADDE  6  :   Derneğin iki türlü üyesi vardır . Bunlar Asil üye ve Fahri üye diye adlandırılır. Hiç

kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

ASİL ÜYE :

MADDE 7 :  Sözlü veya yazılı biçimde dernek amacını bekirten ve belli bir aidat yükümlenen

medeni hakları kullanma ehliyetine haiz 18 yaşını bitirmiş ağır hapis cezası veya taksirli suçlar hariç

olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan ( yahut bu

suçların birinden ) kesin olarak hüküm giymemiş kişiler, yönetim kurulu kararı ile asil  üye

olabilirler. Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç 30  gün içinde karara bağlar. Asil

üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptirler.

FAHRİ ÜYE :

MADDE  8  :  Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan Genel kurul kararı ile bu ad altında

üyeliğe alınan kişilerdir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA :

MADDE  9  :  Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

MADDE 10  :  Derneğin tüzüğüne ve amaçlarına aykırı tutumları ve durumları görülen üyeler 

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu karara karşı Genel kurulda itirazda bulunulabilir.

Genel Kurul kararları kesindir.

ÇIKMA ÇIKARILMANIN SONUÇLARI :

MADDE 11  : Dernekten çıkan ve çıkarılan üyenin ( içinde bulunulan yıla ait borcunu ödemesi

zorunludur) Çıkan ve ya çıkarılan, dernek hakkında hiçbir hak ileri süremez.

DERNEĞİN ORGANLARININ TANIMI :

      GÖREV YETKİLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI :

MADDE 12  :   A –  GENEL KURUL

B –  YÖNETİM KURULU

C –  DENETLEME KURULU

ZORUNLU OLMAYAN ORGANLAR :

MADDE 13  :  Yönetim Kurulu ile görev ve sorumluluğu paylaşan organlar ve yan kuruluşlar

oluşturulabilir. Bunların ad, nitelik, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanıp Genel

Kuruldan geçirilen bir yönetmelikle belirlenir.

 

GENEL KURUL  :

KURULUŞ ŞEKLİ  :

MADDE 14  :  Genel Kurul Derneğin en yüksek organıdır. Dernek üyelerinden aidat borcunu

ödemek suretiyle Genel Kurula katılmak hakkını kazananların dernek faaliyetlerini programını,

bütçesini ve kanunlarını kararlaştırmak üzere bir araya gelmesi yani toplanmasıdır. Genel Kurul

toplantıya Yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun talepleri ve ya dernek üyelerinin beşte

birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu tarafından Genel kurul bir ay içinde toplantıya

çağrılmazsa, Denetleme Kurulu ve ya toplantı isteğinde bulunulan üyelerden birinin müracaatı

üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu

toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTILAR .

MADDE 15  :  Genel Kurul iki yılda bir haziran ayında olağan olarak toplanır. Yönetim ve

Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1 / 5 nin isteği üzerine

olağanüstü toplantıda yapabilir. Olağanüstü toplantıda gündemdeki konular karara bağlanır.

ÇAĞRI USULÜ :

MADDE 16  :  Yönetim Kurulu Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler an az 10 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri

ve gündemi gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve keyfiyet Mahalli Mülki Amirliğe

yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı en fazla bir defa ertelenebilir.

TOPLANTIN YERİ :

MADDE 17  :  Genel kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunduğu yerden

başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTININ YETER SAYISI :

MADDE 18  :  Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin

yarısından bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek kurulları üye

tam sayısının toplamının iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

MADDE 19  :  Dernek Genel Kurul toplantıları ilanla belirtilen yer ve Mahalli Mülki Amirinin bildirilen

gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki

adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. 18. Madde de belirtilen yeter sayı sağlanmışsa

durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini engellemez. Fahri

üyelerin oy hakkı yoktur. Açılışa müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan yeteri kadar

başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı

tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar.  Seçimler kapalı oyla yapılır. Genel Kurulda

bulunanların oy çokluğu ile seçimlerin açık oyla yapılmasına da karar verebilirler. Toplantı sonunda

bütün tutanak ve belgeler saklanmak suretiyle yeni Yönetim Kuruluna verilir.

 

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR :

MADDE 20  : Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak

toplantıda yer alan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme

konulması zorunludur.

GENEL KURULUN GOREV VE YETKILERI :

MADDE 21   : Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

1. Dernek organlarının seçimi

2. Dernek tüzüğünün değişmesi

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen yada değiştirilerek kabulu

5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satışını alınmasını veya mevcut taşınmaz malların satılması

hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

6. Derneğin federasyona katılması ve ayrılması

7. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak

katılması yahut ayrılması.

8. Derneğin feshi

9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin ifası

YÖNETİM KURULU  .

MADDE 22  :  Derneğin yürütme organıdır. İki yılda bir üyeler arasında gizli oyla seçilen 5 asil 5

yedek üyeden oluşur.

GÖREVLERİ :

MADDE 23  :   Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

A )  Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

B     Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek

C ) Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak

kurula vermek.

D ) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde on gün içinde Mahallin en büyük

Mülki amirine bildirmek

E )   Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri

kullanmak.

GÖREV BÖLÜMÜ :

MADDE 24  :  Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan seçer. Yönetim Kurulu başkanı başkan

yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirtir. Başkan Yardımcılığı ve

sekreterlik görevleri aynı yönetim kurulu üyesinde birleşebilir.

TOPLANMA ÇOĞUNLUĞU  .

MADDE 25 :   Yönetim Kurulu ayda bir kez dernek merkezinde önceden kararlaştırılan belirli gün

ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı üye tam sayısının yarıdan fazlasının hazır

olması ile başlayabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu

çoğunluk sağlamış olur.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERE TAMAMLANMASI  :

MADDE 26 :  Yönetim kurulu üye tam sayısı boşalmaları sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden

sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya

Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek

üyelerinden birisinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk hakimi dernek üyeleri arasından

seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

DENETLEME KURULU OLUŞUMU  :

MADDE 27  :  Derneğin denetleme organıdır. Her yıl üyeler arasından Genel kurulda gizli oyla

seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur.

GÖREVLERİ  :

MADDE 28  :  Belli olmayan zamanlarda Yönetim Kurulunun işlemlerini , defterlerini, hesaplarını ve

faaliyetlerini denetler. Yönetim Kuruluna acil durumları, eleştirileri bir rapor halinde bildirir.

Gerekirse olağanüstü Genel Kurul isteminde bulunur. Normal bir çalışma devresi geçirmişse Genel

kurula yıllık denetim sonuçlarını bir rapor halinde sunar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ  :

MADDE 29  :  Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde Yönetim Kurulu başkanı

tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları asli ve yedek üyelerin ad soyad, meslekleri ve adresleri

dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük Mülki Amirine bildirilir.

ŞUBELER  .

MADDE 30  :  Derneğin şubesi yoktur.

YILLIK AİDAT  :

MADDE 31  :  Üyeler ayda 2 TL ,  yılda  24 TL’ yi geçmemek üzere aidat öderler. Genel Kurul aidat

tutarını yukarıdaki ölçüyü aşmamak üzere serbest bir akabileceği gibi gerekirse belirli bir

kademelerle ayırmak, bunlarının ödeme koşullarını ve zamanını belirtmek gibi prensip kararlarına

varabilirler.

DİĞER GELİRLER  :

MADDE 32  :  Derneğin diğer gelir kaynakları :

A )  Üye giriş aidatı

B ) Dernekçe tertiplene balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları ve konferans gibi

faaliyetlerden sağlanan gelirler.

C )  Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri

D )  Dernek mal varlıklarından elde edilen gelirler

E )  Bağış ve yardımlar

F )  Derneğe hiçbir siyasi partiden veya onlara bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren meslek

teşekküllerinden herhangi bir suretle maddi yardım talep edemez. Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel

kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım almak için İç İşleri Bakanlığından izin alınır.

DEFTERLER, KAYITLAR VE ALINDI BELGELERİ  .

MADDE 33  : Dernekte aşağıdaki, noterden tasdikli defterler kullanılır.

A ) Üye kayıt defteri;  Deneğe girenlerin açık kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat

taahhütleri bu deftere yazılır.

B ) Karar defteri ; Yönetim kurulunun kararı tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı

üyelerin imzasıyla tasdik olunur.

C ) Gelen ve Giden evrak defteri ; Gelen veya giden evraklar tarih ve sırasıyla bu deftere kayıt

olunur.

D ) Gelir Gider Defteri ; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında

verildikleri yer yer açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

E ) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri :Yapılacak çalışmaların bir yıllık gelir ve gider tahminler

geçen yılın bütçesinin kesin gelir ve giderleri her mali yıl sonunda derneğin alacakları borçları ve

varlığı usulüne göre bu deftere göre yazılır. Dernek gelirleri dip koçanlı dernek makbuzları ile ( sıra

numaralı ) alınır ve giderler ise sarf belgeleri ile gösterilir.

Dernek gelirleri alındı belgesiyle yapılır. Bu belgelerin resmi olanları kullanılır. Resmi olan

sağlanamıyorsa en büyük Mülki Amirine onaylatılarak özel baskılı alındı belgesi kullanılır. Bu özel

belgeler , resmi belgeler sağlandığında bunlarla değiştirilir. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık

kimliği ve imzası bulunur.

Bağış ve ödenti toplayacak kişilerin dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar Mülki

amirine telkin ettirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 34 )  Derneğin iç denetimi, yukarda belirlenen amacın gerçekleştirilmesi ile ilişkin olarak

belirlenmiş organların yan kuruluşların ve görevlerinin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi eş

yürütümü bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın

güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlene çalışma planının ve bütçe ile

uygulanmaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi ve ayrıca dernek gelirlerinin

toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulması,

etkenlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzeri gibi ilişkin konularda uzman elamanların raporlarına

dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm

konuların çözümü için genel kurul kararından geçmek süretiyle yönetmelikler ve genelgeler

yayınlamak biçimi ile sağlanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 35 )  Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce

değişiklik önerileri yazılı  bir biçimde üyelere bildirmek kuralı ile tüzük değiştirilebilir. Toplantının

başlayabilmesi için genel kurulun yapılmasında yeterli çoğunluk aranır. Tüzük değişikliği için karar

çoğunluğu toplantıda bulunan üye sayısının 2 / 3 oyudur.

DERNEĞİN FESHİ

YASAL YOL  :

 

MADDE 36 ) Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar

verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az  üçte iki sinin

toplantıda bulunması şarttır.

Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için işbu tüzüğün 16. Maddesine göre

üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun feshin konusu

görüşülebilir. Feshin hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin  üçte iki  çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi en yakın Mülki Amirine yönetim kurulu tarafından beş gün içinde yazıyla bildirilir.

 

TASFİYE ŞEKLİ :

MADDE 37 )  Feshin kararı ilke birlikte derneğin para ve malları  LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFINA

bırakılır. Tasfiye ve intikal Hükümet Komiseri  ve Maliye temsilcisi gözetiminde yapılır.

SON HÜKÜMLER

YASAKLAR VE KANUN HÜKÜMLERİNE UYMA ;

MADDE 38 )  Dernek yöneticileri ve üyeleri 2908 sayılı dernekler yasasının Vl. Bölümünde sayılan

yasak faaliyetlerde bulunmamakta Dernek Merkezi  ve varsa şubelerinde silah bulundurma

yasağına uymakta izne bağlı faaliyetler konusunda ve bildiri yayınlamak kurallarına uymakta çok

hassas ve dikkatli davranır. Dernekler adına gazete, dergi ve diğer basılı eserler vererek bunların

karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN DURUMLAR

MADDE 39 )              Bu tüzükte açık  hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler

Kanunu ve Türk Medeni Kanununun 1. Kıtasında 2. Faslı olan Cemiyetler Kısmı Hükümleri

uygulanır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 40 )  Dernek organlarının teşkiline kadar dernek ilişkilerinin yürütmeye ve derneği temsil

etmeye yetkili yönetim kurulu üyelerinin adı soyadları, meslekleri ve adresleri mahallin Mülki İdare

Amirine bildirilir.

LIK BULUNMAYAN DURUMLAR

MADDE 39 )              Bu tüzükte açık  hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler

Kanunu ve Türk Medeni Kanununun 1. Kıtasında 2. Faslı olan Cemiyetler Kısmı Hükümleri

uygulanır.

                GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 40 )  Dernek organlarının teşkiline kadar dernek ilişkilerinin yürütmeye ve derneği temsil

etmeye yetkili yönetim kurulu üyelerinin adı soyadları, meslekleri ve adresleri mahallin Mülki İdare

Amirine bildirilir.Türkiye ARFF Memurları Derneği

  Korkutreis Mahallesi Strazburg Caddesi No:17/7 Sıhhiye/ANKARA

Android Uygulama İndir İOS Uygulama İndir

TÜRKİYE ARFF DERNEĞİ

2017 © ARFF DERNEK - Tüm Hakları Saklıdır.